อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ (Uncertainty of Measurement for Testing)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว อัญนิตา มั่งมี ชำระเงินแล้ว
2 นาย เดวิทย์ กั้วกำจัด ชำระเงินแล้ว
3 นาย ธีรวัฒน์ ผาสุขยืด ชำระเงินแล้ว
4 นาย ธีระยุทธ บุญมาวัด ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว พิริยากรณ์ ศรีจันทร์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว เจนจิรา พวงทวี รอการชำระเงิน
7 นางสาว ศลิน ทวดสิญจน์ รอการชำระเงิน
8 นาย ภูมิเพชร ทองทิพย์ รอการชำระเงิน
9 นาย ไพโรจน์ โพธิ์ศรี รอการชำระเงิน
10 นาย วิกรานต งะสมัน รอการชำระเงิน
11 นาย กันตินันท์ ภูพานใบ รอการชำระเงิน
12 นาย พรทวี พละศักดิ์ รอการชำระเงิน
13 นาย จีรศักดิ์ จารุพงศ์ รอการชำระเงิน
14 นางสาว ชไมพร มูลศรี รอการชำระเงิน
15 นาย ฉัตรเกล้า แก้ววิเชียร รอการชำระเงิน
16 นางสาว เจนจิรา พวงทวี รอการชำระเงิน
17 นางสาว กาญจนา หิรัญวงศ์ รอการชำระเงิน
18 นางสาว นภัสสร มะกอกน้อย รอการชำระเงิน
19 นาย ธวัชชัย ศรีสุข รอการชำระเงิน
20 นางสาว สุทธินันท์ พันธ์โภชน์ รอการชำระเงิน
21 นาย วรานนท์ ปาสะและ รอการชำระเงิน
22 นาย กรรณ์ พลโก รอการชำระเงิน
23 นาย ตะวัน แสวงดี รอการชำระเงิน
24 นาย แก้วกานต์ แย้มบางยาง รอการชำระเงิน
25 นางสาว กัญญารัตน์ นิที รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :