อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว รุจิลาวัลย์ สิทธิโสม รอการชำระเงิน
2 นาย จิตตริน ธรรมดี รอการชำระเงิน
3 นาย สมหวัง สังข์ดี รอการชำระเงิน
4 นาย พัฒทรกรณ์ พันธ์คลอง รอการชำระเงิน
5 นาย ศานติบูรณ์ แสงศิริวรรธนะ รอการชำระเงิน
6 นาย ชัยโรจน์ เอกจิต รอการชำระเงิน
7 นาย ประมวล ธรรมะวิศิษฏ์ รอการชำระเงิน
8 นาย ภูมิเพชร ทองทิพย์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว มัณฑนา อู๋ทรัพย์ รอการชำระเงิน
10 นาย สราวุธ เพชรศิริ รอการชำระเงิน
11 นาย สุทธิกานต์ ศรีละนนท์ รอการชำระเงิน
12 นาย พัชราวุธ จุลจำเริญทรัพย์ รอการชำระเงิน
13 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :