อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นิภาวรรณ ขวัญตา ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ชนกภรณ์ โกศรี ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว กัญญาณี แสงลี ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว พาขวัญ พูนจิตรบริสุทธิ์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว พัชริญา เพชรผ่อง ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว วุฒิอร พจน์อารีสกุล ชำระเงินแล้ว
7 นาย เสน่ห์ ผ่านดอยแดน ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว รุ้งวรีย์ ทองธรรมชาติ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ณัชพล สุพรรณสีมา ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว สุภิญญา แสงรังษี ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ศิราพร ประทุมทอง ชำระเงินแล้ว
12 นาย เล็ก ภูพันนา ชำระเงินแล้ว
13 นาง กานต์สิรี แสงรักษา ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว มณีนภา ชูคำ ชำระเงินแล้ว
15 นาย ยรรยง กันธง ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ณัฐสิมา พึ่งพงษ์ ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว รัตนากร สมจักร ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว สุกัลยา คำควร ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว กุลธิดา แก้วอุดม ชำระเงินแล้ว
20 นาย วีระชัย สีเม้ม ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว สุพรรณี ทองดอนน้อย ชำระเงินแล้ว
22 นางสาว อาราดา อรัญปาลย์ ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว พิชามญชุ์ ถิระศุภศรี ชำระเงินแล้ว
24 นาย มนัสนันท์ แสงเพ็ญฉาย ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว พิชยาภรณ์ พรหมจรรย์ ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว ปรียานุช พุมมา ชำระเงินแล้ว
27 นาย ภูมิพงษ์ จันทราช ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :