อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ภูมิพัฒน์ ขุนทรง ชำระเงินแล้ว
2 นาย กันตพงศ์ นันตะก้านตรง ชำระเงินแล้ว
3 นาย ไพฑูรย์ ช่างกลึง ชำระเงินแล้ว
4 นายแพทย์ เจตนา เรืองประทีป ชำระเงินแล้ว
5 นาย ทนงศักดิ์ คำแพทย์ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว พิชามญชุ์ เอี่ยมเอิบ ชำระเงินแล้ว
7 นาย ชนันทน์ บัวน้อย ชำระเงินแล้ว
8 นาย พีรพล ธนาดำรงค์ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ภัทรพล วิสุทธิแพทย์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย จักรินทร์ ยศอินทร์ ชำระเงินแล้ว
11 นาย อนุสิทธิ์ ประสิทธิพันธุ์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย พรชัย ทองวิลัย ชำระเงินแล้ว
13 นาย ศุภวัตร น้าประเสริฐ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว ธนพร บุญมาดี ชำระเงินแล้ว
15 นาย ทรงพล ผงทอง ชำระเงินแล้ว
16 นาย บุญญฤทธิ์ บุญสินธ์ ชำระเงินแล้ว
17 นาย โกสินทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ชำระเงินแล้ว
18 นาย พฤฒิพงศ์ เชษฐพันธ์ ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว ศิริมา อิคูอิ ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว อรุณวงศ์ อุปถัมภากุล ชำระเงินแล้ว
21 นาย ชุมพล เวียงแสง ชำระเงินแล้ว
22 นาย พีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
23 นาย ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว ปภัสรา คุณเลิศ ชำระเงินแล้ว
25 นาย จีรศักดิ์ จารุพงศ์ ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว ปรีชญา เผ่าต๊ะใจ ชำระเงินแล้ว
27 นาย ณัฐวิชช์ พิริยสัมฤทธิ์ รอการชำระเงิน
28 นาย อภิวัฒน์ เกิดหิรัญ รอการชำระเงิน
29 นาย ภูวดล โชติจิรอนันต์ รอการชำระเงิน
30 นาย วรวัฒน์ วัชรทัศนกุล รอการชำระเงิน
31 นางสาว นริศรา พรหมบรรยง รอการชำระเงิน
32 นาย ชินุพัฒน์ ประทุมแดง รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :