อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 45001 รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พงษ์พัฒน์ เขียวอำพร ชำระเงินแล้ว
2 นาย รุ่งเรือง วีรทัตประภา ชำระเงินแล้ว
3 นาย จะเด็จ ศิลปเสริฐสกุลวงศ์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว นริศรา ห้าวหาญ ชำระเงินแล้ว
5 นาย ธีรภัทร บุญผาสุข ชำระเงินแล้ว
6 นาย วิริยะเทพ ตุ้มฉิม ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณัฐภัทร บุญเสนันท์ ชำระเงินแล้ว
8 นาย ณัฐพงศ์ เครือวงค์ รอการชำระเงิน
9 นาย ธวัชชัย วรวงศ์ รอการชำระเงิน
10 นาย ศิรินิพัฒน์ สุขสอาด รอการชำระเงิน
11 นาย สุรฤทธิ์ กุณะจันทร์ รอการชำระเงิน
12 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
13 นางสาว จุฑารัตน์ คำสุข รอการชำระเงิน
14 นาย ปาโมกข์ ทองปอน รอการชำระเงิน
15 นางสาว ศุภวรรณ ทองคำ รอการชำระเงิน
16 นาย ภูชิต ภัทรสุทธิ รอการชำระเงิน
17 นาย พรเทพ ศรีมี รอการชำระเงิน
18 นาย ปฏิพล เชิดโฉม รอการชำระเงิน
19 นางสาว ชาลิสา มานัส รอการชำระเงิน
20 นาย ณัฐชัย แพรสกุล รอการชำระเงิน
21 นาย วรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล รอการชำระเงิน
22 นางสาว ธัญญรัตน์ คำวิชิต รอการชำระเงิน
23 นาย อิสรา พลทะยาน รอการชำระเงิน
24 นางสาว จิระภา จักรขัตย์ รอการชำระเงิน
25 นาย จิระเดช จันทร์ลาด รอการชำระเงิน
26 นาย ภานุมาส วุฒิไชย รอการชำระเงิน
27 นางสาว อาราดา อรัญปาลย์ รอการชำระเงิน
28 นาย ชัยทัต พานวงศ์ศรี รอการชำระเงิน
29 นาย ทรงยศ จาตนิลพันธุ์ รอการชำระเงิน
30 นางสาว จิราพร ภารกุล รอการชำระเงิน
31 นางสาว จริยา รักษาทรัพย์ รอการชำระเงิน
32 นางสาว จริยา รักษาทรัพย์ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :