อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พงษ์ดนัย โพธิวรรณ ชำระเงินแล้ว
2 นาง จันทร์ทิพย์ ญาณสาร ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว พุทธิดา เกษมเนตร ชำระเงินแล้ว
4 นาย อธิเบศร์ พลตรี ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว เบญจวรรณ งามเลิศ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ศุภณัฐค์ชัย อรุณจินดา ชำระเงินแล้ว
7 นาย กรกช ทิพย์มงคล ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์มาก ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว อิศราภรณ์ สนรักษา รอการชำระเงิน
10 นาย สวรรค์ เมืองแก้ว รอการชำระเงิน
11 นางสาว สิรินันท์ พึ่งพา รอการชำระเงิน
12 นาย ณัฐภาส อัสนี รอการชำระเงิน
13 นาย สมชัย บุญรัตนานนท์ รอการชำระเงิน
14 นาย เจนณรงค์ ทองพราว รอการชำระเงิน
15 นาย มงคล เธียนชัยวัฒนา รอการชำระเงิน
16 นาย ธีรภัทร์ เกิดไชยศรี รอการชำระเงิน
17 นาย ศุภกร จันทร์ละมูล รอการชำระเงิน
18 นาย ชานนท์ เอกอรุณ รอการชำระเงิน
19 นาย ศรายุทธ สุทธิโยธา รอการชำระเงิน
20 นาย พรทวี พละศักดิ์ รอการชำระเงิน
21 นาย อภิรักษ์ ต่ายจันทร์ รอการชำระเงิน
22 นาย จรูญโรจน์ ปล้องทัพ รอการชำระเงิน
23 นางสาว เมธาพร ศรีแจ่มดี รอการชำระเงิน
24 นาย จิรพงศ์ สุภาเรือง รอการชำระเงิน
25 นางสาว วนิดา สุวรรณฤกษ์ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :