คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 30 ม.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

34

2 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 31 ม.ค.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

29

3 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,211.00 2 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

21

4 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 4,211.00 2 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19


5
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

28


6
พื้นฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 4,466.00 6 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

26

7 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (The Calibration of Calibrator) อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 22 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

8 หลักการใช้งานเครื่องวัดความกลม (Roundness measuring instrument) ตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 22 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


9
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

10 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7 อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

11 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,334.00 30 พ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19

12 การทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 มีนาคม เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


13
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 6 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

41


14
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
24 2,929.00 6 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

27

15 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว อ่านรายละเอียด
วันที่ 21-22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 28 ก.พ.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

16 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 7 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

17 การสอบเทียบมาตรความสว่าง อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
10 7,964.00 7 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


18
เทคนิคการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 4,753.00 9 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

19 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,672.00 14 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

20 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยปริมาณทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 14 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

21 การสอบเทียบ Digital Thermometer อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) หรือ Online)
15 6,291.00 16 มี.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13


22
เทคนิคการวัดรูปร่างขั้นสูง (Advanced Form Measurement) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 2,847.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

23 การทวนสอบซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


24
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 4 อ่านรายละเอียด
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

25 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

26 การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

27 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


28
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
15 1,637.00 11 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

29 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 27 เม.ย.66
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

30 การใช้งานและประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์เพื่อการวัดและสอบเทียบด้านมิติความละเอียดสูง อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7


31
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

32 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และ การประเมินความเสถียรของ วัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 27 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

33 การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 2,523.00 28 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

34 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 28 เม.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

35 การสอบเทียบ Conductivity Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 5 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

36 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 8 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

37 การสอบเทียบ Torque Wrench Calibrator ตามมาตรฐาน DAkkS-DKD-R 3-8: 2010 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 9 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3


38
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 10 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

39 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (แบบ 2 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 10 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

40 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 4,672.00 10 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

41 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 15 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

42 การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8 12,650.00 15 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

43 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-19 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 18,062.00 15 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

44 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 30 พ.ย.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

45 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

46 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ (FRM) อ่านรายละเอียด
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

47 หลักการใช้งานเครื่องวัดความหยาบตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 30 พ.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

48 การวัดและการสอบเทียบเครื่องกำเนิดความถี่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

49 การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration) อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

50 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 6 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

51 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วชนิดแสงเลเซอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 13 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

52 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
24 4,211.00 13 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

53 การประยุกต์ใช้ GUM Workbench ในการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 13 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

54 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


55
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

56 การสอบเทียบความตรงโดยใช้วิธีสลับด้าน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 6,611.00 26 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

57 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 6,820.00 27 มิ.ย.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

58 การใช้งาน และประยุกต์ใช้เกจบล็อกในงานด้านความยาวสำหรับการวัดในอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียด  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
8 4,679.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

59 การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 11,686.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

60 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 4 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

61 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับก๊าซ อ่านรายละเอียด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,377.00 6 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

62 การเปรียบเทียบสัญญาณเวลาและความถี่จาก GNSS อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 11,686.00 10 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


63
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา สอบเทียบเกจบล็อกในงานมาตรวิทยามิติ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


64
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 3,618.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

65 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 11 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

66 การสอบเทียบความถี่ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 7,964.00 25 ก.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

67 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 4,672.00 3 ส.ค.66 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :